Vaalitaan kaikkien voimavaroja – voitetaan vaikeudet

Talouden kurimuksessa ja julkisiin palveluihin käytettävän rahamäärän niukentuessa on tehtävä kipeitä ratkaisuja palvelujen tasosta, määrästä ja laadusta. Palvelujen karsiminen ei välttämättä ratkaise hyvinvointivaltion vaativia haasteita, mutta niiden uudistamisesta voi olla suurta hyötyä. 

Annetaan työntekijöillekin mahdollisuus innovoida

Palvelujen uudistamista ei voida toteuttaa pelkästään johto- tai asiantuntijavetoisesti. Vaikeina aikoina kaikkien voimavarojen hyödyntäminen tulee tarpeelliseksi. Inno-Vointi -tutkimushankeen tulokset osoittivat, että palveluiden käyttäjien, työntekijöiden ja kansalaisten asiantuntemus tuottaa toimivia ratkaisuja palvelujen uudistamisessa. Työntekijöiden ja käyttäjien arkinen toiminta on tuottanut monia kekseliäitä ratkaisuja ja näkyviä uudistuksia monissa julkisen sektorin organisaatiossa. Kentältä nousevat toteuttamiskelpoiset ratkaisut vaikuttavat palvelujen laatuun, vaikka ne tuntuisivatkin pieniltä teoilta. Työntekijöistä ja käyttäjistä lähtevää uudistamistyötä pitäisi lisätä ja tukea julkisessa toiminnassa.

Osallistumisen mahdollisuus ja luottamus henkilöstön osaamiseen luovat parhaimmillaan innovaatioita ja hyvinvointia. Työn mielekkyyttä lisäävät innovaatiot ja palvelujen käytettävyyttä parantavat uudistukset ovat tärkeitä hyvinvointivaltiota ylläpitäviä ratkaisuja.

Tämä teksti pohjautuu Premissi-lehden 4/2013 asiantuntija-artikkeliin, jonka kirjoittajina olivat Mervi Hasu ja Sari Käpykangas.
Tutustu artikkeliin: Premissi 4/2013_Hasu ja Käpykangas

Lisää aiheesta:

Mitä työntekijä voi tehdä innovoinnissa: http://www.inno-vointi.fi/fi/uudistusten-tekijat/tyontekija-toimii/mita-tyontekija-voi-tehda

Katso video ”Henkilöstö julkisen sektorin uudistajana”: http://www.youtube.com/watch?v=fY3QrpXPriQ

Arvokas elämä on osallisuutta innovointiin

Miten käsite tai asia leimautuu sen perusteella, kuka sen esittää? Tästä ilmiöstä on saatu surullisia esimerkkejä viime aikoina, kun Pekka Himanen toi keskusteluun kysymyksen arvokkaasta elämästä. Toivoa etsivä käsite ja asia leimautuivat kielteisiksi.

Toivoa – ei kielteisyyden ruoskaa – tarvitaan julkisten palveluiden uudistamisessa. Arvokkaat teot palveluiden uudistamiseksi voidaan nähdä ja sanoittaa, jos niin halutaan. Ne eivät ole unelmahöttöä, vaan oikeaa tekemistä:

Uudistamisen konkreettiset teot ja tekijät: http://www.inno-vointi.fi/fi/uudistusten-tekijat

Käytännön esimerkit: http://www.inno-vointi.fi/fi/esimerkkeja

Inno-Vointi-tutkimus on antanut aihetta toivoon

Toivo, teot ja naisten innovatiivisuus on nostettu esiin Sitran sivuilla olevassa jutussa Inno-Vointi –hankkeesta:

”Tutkimuksemme tulokset ovat rohkaisevia. Esimerkiksi terveydenhuoltoalan ja vanhuspalveluiden henkilöstö osaa innovoida ja uudistaa käytäntöjä, mutta heidän työnsä ja saavutuksensa eivät välttämättä näy monimutkaisissa organisaatiorakenteissa ja jatkuvan ylikuormituksen keskellä. Ihmiset eivät usein huomaa tehneensä jotakin innovatiivista, jolla saattaa olla laajempaa vaikutusta.”

”Viestimme on: te hyvät naiset – sillä suurin osa julkisen sektorin linjajohtajista ja työntekijöistä on naisia – olette taitavia innovoijia. Katsokaa mitä kaikkea olette jo saaneet aikaan! Nyt teidän täytyy vain olla ylpeämpiä työstänne, pukea se luvuiksi ja saada pomotkin tajuamaan saavutuksenne.”

Lue koko juttu, Mervi Hasun haastattelu, joka löytyy sivuilta myös englanniksi.

http://www.sitra.fi/artikkelit/inno-vointi-johtamisella-innovaatioita-ja-hyvinvointia-julkiselle-sektorille/inno-vointi

Mitä ovat alaistaidot?

Alaistaidot ovat melko uusi – vasta 2000-luvulla työelämäkirjallisuuteen tullut käsite. Alaistaidon käsitteen taustalla on englanninkielinen termi organizational citizenship behavior, jonka suomenkielinen vastine on organisaatiokansalaisuus. Alaistaidoilla voidaan viitata myös muihin käsitteisiin kuten työyhteisötaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin.
Mikä sitten erottaa alaistaidot muista käsitteistä ja tekee siitä itsenäisen kokonaisuuden? Alaistaidot liittyvät perusolemukseltaan johdettavana olemiseen.
Alaistaidot kiinnittyvät alaisen ja esimiehen väliseen johtamissuhteeseen. Taitava alainen osaa toimia tilanteen edellyttämällä ja esimiehen odottamalla tavalla. Alaistaidot eivät ole kuitenkaan pelkästään mukautumista esimiehen tahtoon vaan esimiestyön tukemista ja myös kriittisten asioiden esiintuomista.

Alaistaidot ovat kontekstisidonnainen käsite. Alaistaitoja määriteltäessä on otettava huomioon työn erityisyys, organisaatiokulttuuri ja toimiala. Alaistaidot määrittyvät alaisen ja esimiehen välisessä vuorovaikutuksessa ja siinä kontekstissa missä työtä tehdään. Alaistaidot eivät ole välttämättä samanlaisia rakennustoimialalla, hoiva-alalla tai liikkenjohdon konsultoinnin toimialalla.

Alaistaidot näyttävät kiinnittyvän myös työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin ja käsite kuvaa erityisesti Y-sukupolven suhtautumista työhön. Kiivas tahtinen työelämä on asettanut uudenlaisia vaatimuksia työntekijöille. Työntekijöiden osaamisella on aikaisempaa suurempi merkitys yritysten tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Työntekijöitä kannustetaan käyttämään nykyisin erityisosaamistaan työssään, puhutaan inhimillisen pääoman hyödyntämisestä. Motivoitumista, ammatillisen osaamisen kehittämistä ja vastuullisuutta työpaikan yhteisistä asioista voidaan pitää alaistaitojen ja Y-sukupolven yhteisinä nimittäjinä.  

Alaistaidot voidaan myös nähdä suurena voimavarana organisaatioille ja niiden uudis-tumiskykyisyydelle. Työntekijöiden osaamisen ja heissä piilevän luovuuden esiin nostaminen voi tuottaa parhaimmillaan hyvinvointia työyhteisölle. Lisäksi alaistaidot edustavat hyvin positiivista näkökulmaa. Alaistaidoissa keskitytään työntekijöiden vahvuuksien tunnistamiseen eikä puutteiden etsimiseen, mikä tekee käsitteestä voimavaralähtöisen. Ideointi, toisten innostaminen ja vastuun kantaminen ovat mahdollisuuksia, joita johtajien ja kehittäjien pitäisi hyödyntää enemmän, vaikka sitten lanseeraamalla alaistaidon käsitettä työpaikoille.

Tämä artikkeli pohjautuu sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielman tutkimustuloksiin, joka on jätetty tarkastettavaksi Itä-Suomen yliopistoon 31.10.2013. Pro gradu -tutkielma tarkasteli asiantuntijaorganisaation työntekijöiden käsityksiä alaistaidoista. Pro gradu -tutkielma julkaistaan verkossa ja se on luettavissa Itä-Suomen yliopiston sivuilta vuoden 2013 loppuun mennessä.